Učno gradivo | EKO kviz

Telekom Slovenije

Ekokviz 2017/18

Za učence 6. razreda

Gradivo »Okoljski odtis« vsebuje različne poglede na okoljski odtis, ki ga ljudje puščamo za seboj s svojim življenjem, delovanjem, preskrbo s prehrano, oblačili, storitvenimi dejavnostmi… Vsebina gradiva je bila izbrana na podlagi naslednjega prepričanja: »Šele ko človek pridobi znanje o okoljskih problemih, ki pestijo tako posameznika kot vso družbo, lahko ustrezno ravna, sprejema ukrepe, ki ga vodijo k ustrezni rešitvi, to je h kakovostnemu življenju v čistem, zdravem in pestrem okolju.«

Za učence 7. razreda

Gradivo »Trajnostna mobilnost« vsebuje podatke o zgodovini transporta, predstavi vrste transporta, predstavi izhodišča trajnostne prometne politike in navede nekaj rešitev za bolj trajnostno ravnanje.

Za učence 8. razreda

V gradivu »Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije« so predstavljeni kakovost življenja v odvisnosti od energije, energijski viri, učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije. Gradivo bralcu ponudi nekaj rešitev, ki bi pripomogle k bolj učinkoviti rabi energije, hkrati pa ga spodbuja k raziskovanju in iskanju novih rešitev.

Prenesi si celotno učno gradivo (10 MB / pdf)

E

Okoljski odtis

Slabšanje kakovosti okolja, v katerem živimo, in izčrpavanje naravnih virov v zadnjih desetletjih kažejo, da nenehnega povečevanja materialne blaginje na račun čedalje večjega okoljskega odtisa ni mogoče nadaljevati v nedogled. Treba bo najti način, kako bomo ljudje zadostili vsem potrebam človeštva, ki pa ne bo obremenjeval okolja v taki meri, da bi tako njemu kot človeku, čigar življenjski prostor je, grozil propad.

E

Trajnostna mobilnost

Beseda transport je sestavljena iz dveh latinskih besed (»trans«- prek in »portare«-nesti). Transport je torej pojem, ki pomeni prenos/prevoz ljudi oziroma dobrin iz enega kraj v drug kraj. Omogočajo ga prevozna sredstva in infrastruktura. Hrup, onesnaževanje tal, onesnaževanje zraka, vodnih virov, prometne nesreče … so le nekateri od negativnih vplivov in učinkov, ki jih ima transport na okolje in življenje človeka. Čeprav so se tehnologije, ki jih vgrajujejo v transportna vozila izboljšale v tej meri, da vse manj onesnažujejo okolje, so negativni učinki transporta na okolje še vedno v veliki meri prisotni. Kaže se potreba po trajnejšemu upravljanju transporta in ravnanju z viri, ki prenos/prevoz ljudi/dobrin omogočajo.

E

Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije

Energija je vse, kar je okoli nas. Sonce je za Zemljo neusahljiv vir energije. Za razvoj družbe so fosilna goriva pomenila napredek, možnost novih tehnologij, napredka. Dandanes smo si v veliko pogledih olajšali vsakdanje delo z napravami, ki pa za svoje delovanje potrebujejo gorivo.

E